Resource Details

NSSBB #: 1006163
ISBN: 9781778610189
Title: Ṃr-thubaist aig na Geamannan Gàidhealach
Supplier: Tattletales
Published: 2021
Price: $12.79
Language: Gaelic
Origin: AC - Atl. Can.
Notes: This is the Gaelic translation of Disaster at the Highland Games by award-winning Atlantic Canadian author Riel Nason. Kate loves going to Highland dance class each week and is thrilled when her teacher suggests she compete at the Highland Games for the first time. Kate agrees to practice, but quickly changes her mind when she finds out that dancing at home by herself is not as much fun as dancing with friends in her class. And, besides, she figures her dancing is already good enough. Everything will be fine. Or will it?

Is f́or thoigh le Ceit a bhith a’ dol gu clasaichean dannsa Gàidhealach gach seachdain agus tha i air a ḍigh glan nuair a tha an tidsear aice a’ moladh dhi feuchainn air farpais aig na Geamannan Gàidhealach airson na ciad uarach. Tha Ceit ag aontachadh gun dèan i deasachadh. Ach tha i ag atharrachadh a h-inntinn gu luath nuair a tha i a’ faighinn a-mach nach eil e a leth cho sp̣rsail a bhith a’ dannsa leatha fhèin aig an taigh seach a bhith a’ dannsa c̣mhla ri a caraidean sa chlas. Cuideachd, tha i dhen bheachd gu bheil an dannsa aice math gu lẹr mar a tha e. Bidh a h-uile càil ceart gu lẹr…saoil nach bi?
Components/
Authors:
Ṃr-thubaist aig na Geamannan Gàidhealach - Riel Nason, Nathasha Pilotte
Resource Type: Student/Teacher Resource
Approved:
Subject Grade
Level
Category Guidance
Qty
Date
Listed
Date
De-Listed
Gaelic/Gaelic/Gaelic 3 3 Gaelic Heritage Literature 1:C 06/15/2022
English Language Arts/English Language Arts/English Language Arts 1 1 Picture Books 1:C 06/15/2022
English Language Arts/English Language Arts/English Language Arts 2 2 Picture Books 1:C 06/15/2022
English Language Arts/English Language Arts/English Language Arts 3 3 Picture Books 1:C 06/15/2022